Povedali o zbore k 10. výročiu

Pozdravy a priania

Mons. ThDr. h. c. Ján Hirka, biskup

V priebehu osláv Veľkého jubilea 2000, ktoré vrcholia a blížia sa k zakončeniu, okrem programu akcií a podujatí, ktoré boli naplánované v celoslovenskom kalendári, v živote veriacich a farských spoločenstiev našej diecézy nachádzajú svoje zaslúžené miesto aj jubileá malé, ale nie menej významné a radostné. Medzi nich sa podľa zásluhy zaraďuje aj osobitné pripomenutie si desiateho výročia Spevokolu biskupa Petra Pavla Gojdiča pri farskom chráme vo Vranove nad Topľou – Čemernom.

Z tejto príležitosti osobne pozdravujem zakladateľov umeleckého telesa, jeho zaslúžilých členov aj všetkých, ktoré sa po celé prvé decénium existencie zboru zaslúžili o jeho rozkvet a dôstojné reprezentovanie nášho východného liturgického spevu tak na domácej pôde ako i v zahraničí.

Texty spevov zharmonizované do vzácnej polyfónie nadobúdajú dojem jedinečnej krásy a hlboké estetické zážitky pre všetkých zúčastnených na koncertných podujatiach, ale najmä počas našich liturgických slávení, ktorým dodávajú lesk sviatočnosti a sú významom živej viery, nádeje a lásky.

S poďakovaním za vynaložené úsilie celého Zboru z úprimného srdca želám a vyprosujem do ďalších rokov veľa nadšenia pre zborový spev a mnoho úspešných koncertov.

 

o. Mgr. Michal Kučera, správca gréckokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné a okresný dekan

Ďakovať, oslavovať a prosiť.

Týmito slovami začínam svoj príhovor na cestu do ďalších rokov činnosti zboru,, ktorý sa pýši názvom veľkého biskupa gréckokatolíckej cirkvi – mučeníka Petra Pavla Gojdiča.

Pri 10. výročí od vzniku zboru pri gréckokatolíckom chráme vo Vranove nad Topľou – Čemernom, je potrebné predovšetkým ďakovať za veľké milosti, ktoré Pán dával tomuto umeleckému telesu, aby dôstojne reprezentovalo Gréckokatolícku cirkev, svoju farnosť, ale aj našu vlasť doma i v zahraničí. Jednotlivé vystúpenia sú svedectvom vynikajúcich výkonov tohoto umeleckého telesa. Veď skladby, ktoré prezentovalo, sú vysoko hodnotené aj odborníkmi na zborový spev. Náš krásny východný obrad, vďaka aj tomuto zboru, sa dostáva do povedomia mnohých, ktorí predtým východnú liturgiu nepoznali. Preto patrí Bohu vďaka.

Pri jubilejnej oslave sa vyjadrujú aj želania do ďalších rokov činnosti. Ja Vám prajem stále viac a viac vynikajúcich vystúpení doma i v za hranicami našej vlasti, ktorými ukážete krásu nášho východného obradu a poslucháčom pripravíte vynikajúce duchovné umelecké zážitky.

Nech Vám Pán Boh pomáha!

 

o. ThLic. František Puci, protopresbyter – zakladateľ zboru

Spev a hudba je v tradícii východnej cirkvi pokladom neoceniteľnej hodnoty. Cirkev pokračuje v tejto tradícii a rozvíja ju: „Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Zo srdca spievajte Pánovi.“ (Ef 5,19). Kto spieva dvakrát sa modlí. (sv. Augustín). AJ spev zboru P.P. Gojdiča robí modlitbu lahodnejšou, napomáha jednomyseľnosti a dodáva posvätným obradom slávnostnejší ráz. sv. Augustín vo Vyznaní hovorí: „Koľko som sa naplakal pri tvojich piesňach a hymnách, nevyslovne dojatý utešeným hlasom tvojej spievajúcej Cirkvi!“

Želáme zboru, aby svojím spevom i naďalej šíril krásu východného obradu, ktorý nech povznáša duše k Bohu. V tejto nádeji a s takýmto programom nech kráča na tejto ceste s pevným presvedčením, že raz sa plody tohto úsilia iste odrazia v živote.

 

MUDr. Štefan Zahorjan, tajomník hospodárskej rady farnosti VT –  Čemerné

Desiate výročie zboru P.P. Gojdiča si vysoko vážim sa mám úprimnú radosť z jeho účinkovania a reprezentácie gréckokatolíckej cirkvi. Chváliť Pána zborovým spevom je niečo nádherné. Prajem vášmu zboru, aby sa mu aj naďalej darilo v šírení Božieho slova spevom.

 

o. Pavol Repko, gréckokatolícky biskupský vikár, Prešov

Prvýkrát som si vypočul zbor P.P. Gojdiča v sále prešovského PKO Čierny Orol a urobil na mňa veľmi dobrý dojem. Osobne som sa s milým kolektívom viac zblížil v máji jubilejného roka 2000, keď sme sa spolu zúčastnili medzinárodného festivalu v Kašperských Horách na Šumave v ČR. V Prahe v Chráme sv. Klimenta sme spoločne slúžili sv. liturgiu. Želám tomuto mladému, životaschopnému a rozvíjajúcemu sa kolektívu aj v budúcnosti veľa úspechov.

 

Štefan Eperješi, riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou

Ciele, ktoré si zbor kladie sú nanajvýš ušľachtilé: zapáliť, rozohriať dušu, vytrhnúť ju z víru starostí všedných dní, hľadať a nachádzať v speve krásu a pretlmočiť ju všetkým, ktorí chcúú a majú záujem vnímať krásno utajené v notových symboloch. Tieto atribúty cítime pri interpretácii skladieb v podaní speváckeho zboru P. P. Gojdiča. A aj čosi navyše: entuziazmus, kreativitu a emocionalitu. So speváckym zborom ma spája jemné pravdivo melodických línií, ktoré som v tvare niekoľkých skladieb upravil pre zbor. Je pre mňa potešujúce, že si ich nechal v repertoári. Do ďalších decénií želám speváckemu zboru vytrvalosť v ušľachtilosti krokov, nevysychajúcu rieku nadšenia a invencie i chuť prekonávať každý problém.

 

Mgr. Slavomír Gallo, senior evanjelickej cirkvi a.v. Vranov nad Topľou

„Spievajte hospodinu novú pieseň…“ Ž 98,1

Poslušní slovu Božiemu 10 rokov rozdávate radosť v Chráme Hospodinovom i všade tam, kde sa schádza Boží ľud. To je úloha tých, ktorí prijali dar krásneho spevu. Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou bol neraz svedkom Vašej oslavy Hospodina. Ďakujeme Pánu Bohu za Vás a Vašu službu. Zároveň prosíme Pána Boha, aby požehnával bohatú úrodu tých, ktorí lásku k Nemu a Jeho ľudu budú pretavovať do ľúbozvučných piesní, volajúcich k službe Pánu Bohu a oslave Toho, ktorého poslal, aby spasil svet, Pána Ježiša Krista. Zmocnení Duchom Svätým, volajte k tejto spáse všetkých smutných i blúdiacich a veriacim srdciam vlievajte silu viery. Pán Boh buď s Vami!

Pozdravujú Vás Vaši bratia a sestry v Kristu Pánovi.

 

o. Leander Pietras, správca rímskokatolíckej farnosti – OSPPE Vranov nad Topľou

Z dnes jubilujúcim zborom Petra Pavla Gojdiča som sa stretol niekoľkokrát ako účastník gréckokatolíckych cirkevných slávností. Zbor ukázal vtedy pri obradoch svoje technické i umelecké možnosti. Jeho úroveň spôsobila, že sa ozvala vo mne túžba, aby tento zbor sa prezentoval v našom rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Po dohode sme uvítali Zbor Petra Pavla Gojdiča v našom kostole v nedeľu 2.  januára Jubilejného roku 2000. Naši farníci počúvaním ich programu prežili dvojitú radosť – vianočnú i umeleckú.

členkám a členom Zboru P. P. Gojdiča vo Vranove – Čemernom prajem, aby stále rástli počtom, zdokonaľovali sa v umení a všetkých poslucháčov pozdvihli k nádhere nebeskej liturgie – ako „Cheruvimy tajno, tajno obrazujušče…“

 

o. ThLic. Miroslav Iľko, správca gréckokatolíckej farnosti Remeniny

Aj kúsok z môjho života je spojený so Zborom P. P. Gojdiča z Vranova – Čemerného. Počas svojich bohosloveckých štúdií som sa zúčastnil na mnohých náboženských a kultúrnych akciách, na ktorých sa pravidelne prezentoval aj zbor P. P. Gojdiča. Bol som veľmi hrdý, že práve v našom dekanáte existuje také nádherné spevácke teleso. No najviac som so zborom prežil ako kňaz. Dostalo sa mi tej pocty, že som sprevádzal zbor na národnej púti, v Jubilejnom roku 2000, v Ríme. Byť prítomný na sv. liturgiách, keď spieval tento zbor, bol ozajstným zážitkom aj pre mňa samotného. A istotne nielen pre mňa. Spomínam si, ako po liturgii v Santa Maria Maggiore, prišiel za nami o. kardinál Tomko s prosbou (či skôr želaním), aby na druhý deň v Bazilike sv. Petra počas jeho omše spieval zbor P. P. Gojdiča niekoľko piesní ( špeciálnym prianím bol Otče náš v staroslovienčine). Bola to pocta, ktorá sa hocikomu neudeje. Obzerajúc sa za desaťročím účinkovania zboru Petra Pavla Gojdiča, chcem popriať členom zboru hlavne veľa životnej radosti, aby skrze túto radosť, lásku, vzájomné pochopenie dokázali ešte dlhé roky svojím spevom povzbudzovať ľudí k prijímaniu poslania na ktoré si ich Boh privoláva.

 

o. ThLic. Jozef Zorvan, správca gréckokatolíckej farnosti Rafajovce

V mene veriacich farnosti Rafajovce i tých, ktorí do našej farnosti každoročne putujú na diecéznu odpustovú slávnosť Zoslania Svätého Ducha, by som chcel blahoželať zboru P. P. Gojdiča z príležitosti 10. výročia jeho založenia.

Váš zbor, svojím krásnym spevom, vždy hojnou mierou prispieva k hlbšiemu prežitiu a prijatiu Božieho Ducha. A práve stálu prítomnosť Svätého ducha, jeho rady i jeho ovocie – lásku, radosť, pokoj i dobrotu – Vám vyprosujeme na mnohé a blahé roky.

 

PaedDr. Jozef Švarbalík, riaditeľ Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou

Už to tak v živote býva, že jednotlivé regióny sa pýšia svojimi reprezentantmi, nech je to už v ktorejkoľvek spoločenskej oblasti. Našou pýchou v oblasti kresťanských speváckych zborov je rozhodne Chrámový zbor biskupa P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou – Čemerného.

S pôvodnej myšlienky pomôcť svojim spevom pri náboženskej liturgii zbor postupne nacvičil aj skladby svetových skladateľov a pod odborným vedením dokázal vytvoriť vynikajúce spevácke teleso, ktoré tvoria ľudia rôznych profesií.

Spomínam si na ich vstupy na rôznych ekumenických festivaloch, reprezentáciu v zahraničí, vynikajúce pásmo o živote a diele Svätého Cyrila a Metoda.  Popri nich vyrástol v našom meste ďalší rovnocenný zbor Chryzostomos a sú motivačným činiteľom pre ďalších.

Majú bohatý archív a ja im želám, aby aj naďalej sa rozširoval o nové nádherné a príťažlivé vystúpenia a tým umocňovali duchovný život po celom Slovensku.

Nech sa Vám práca na poli duchovnej piesne darí. Do ďalšej desiatky Vám želám veľa tvorivých úspechov.

 

Návrat hore