O nás

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁMOVÝ ZBOR

BL. P. P. GOJDIČA

pôsobí pri farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky

vo Vranove nad Topľou – Čemernom od roku 1990.

Jeho prvé vystúpenie bolo 5. júla 1990 na Cyrilo-Metodskej slávnosti ekumenickej jednoty v amfiteátri vo Vranove nad Topľou, kde svojimi nádhernými staroslovienskymi spevmi zaujal všetkých divákov. Dodnes sa zbor považuje za nositeľa a šíriteľa cyrilometódskej tradície. Staroslovienčina, ako najstarší slovanský spisovný jazyk, sa pre zbor stala nástrojom na vyjadrenie modlitieb prostredníctvom piesne.

„Kto spieva, dvakrát sa modlí.“

Zbor má široký repertoár cirkevno – slovanských chorálov, spieva liturgické a cirkevné piesne, pobožnosti, panychídy, žalmy, kresťanské hymny, ba i piesne, ktoré v sebe nesú vplyv miestnej ľudovej hudby, starodávne i nové chorály a usporadúva duchovné akadémie s hovoreným slovom.

Účinkoval v rozhlase, televízii a na rôznych cirkevných i kultúrnych podujatiach po celom Slovensku, ale aj v zahraničí napr. v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Česku, Maďarsku, na Ukrajine, v Chorvátsku, Bulharsku, Grécku, Taliansku a Francúzsku. Absolvoval niekoľko priamych prenosov a živých vstupov. Zbor vystupuje na ekumenických koncertoch (napr. v roku 2012 v Košiciach pod záštitou inštitútu Naše aktivity pre Slovensko), podieľa sa každoročne na projekte „Poďme bratia do Betlema“, ktorý organizuje folklórny súbor Lipovec pod vedením p. Jenča. Zúčastňuje sa rôznych festivalov, domácich i medzinárodných súťaží.

„Láska a viera v Boha nepozná hranice, nerozlišuje národnosti.

Práve naopak, zbližuje ľudí navzájom.“

Silným okamihom pre zbor a zboristov bolo stretnutie so Sv. Otcom Jánom Pavlom II. 2. júl 1995 sa stal historickým dňom pre celú cirkev. Za účasti vyše 100 tisíc veriacich zbor vystúpil s literárno-náboženským pásmom na staroslovienskej liturgii a účinkoval v rámci Akatistu k Presvätej Bohorodičke v programe návštevy Svätého Otca v Prešove. Pamätná veta Sv. Otca, ktorý medzi modlitbou povedal: „ Dážď padá a im to nevadí, oni špivajú a špivajú“. V novembri 2001 zbor navštívil Rím a spieval spolu s ďalšími zbormi na blahorečení o. biskupa P.P.Gojdiča a rehoľného kňaza – redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku. Na osobnej audiencii u Sv. Otca Jána Pavla II. bola dirigentka Mgr. Mária Šandorová, čo bolo veľké ocenenie  dirigentky i celého zboru. V októbri 2011 zbor spieval na archijerejskej sv. liturgii,  na ktorej  sa zúčastnila aj mystička Myrna Nazzour z Damasku. Vyrozprávala svoj príbeh a priniesla našim veriacim posolstvo lásky, pokoja  a jednoty. Takto by sme mohli menovať mnohé známe, ale aj neznáme tváre, s ktorými sa zbor počas svojho pôsobenia stretol.

Veríme, že slová chvály, pocit vďaky, naplnené srdcia, obetavosť, trpezlivosť a pokora nás každým dňom posúva vpred.  Zadosťučinením je pre nás pohľad na našu mládež, ktorá s otvoreným srdcom hľadá svoje korene v slovanských tradíciách a šíri ich ďalej.

V roku 2019 bola Mons. Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom, udelená dirigentke a zboru pamätná medaila za šírenie evanjeliových hodnôt a reprezentovanie Gréckokatolíckej cirkvi.

Ďalším míľnikom v našom zborom živote bol 14. september 2021, kedy sme v Prešove na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom spievali sv. liturgiu, ktorá bola celebrovaná Sv. Otcom Františkom. Samotnej slávnostnej sv. liturgii predchádzal nami spievaný Akatist k Presvätej Bohorodičke na počesť jej divotvornej klokočovskej ikony.

V roku 2022 bol zbor hneď dvakrát ocenený striebrom. Na súťažnom festivale v Prahe “MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL” získal začiatkom júla striebro a špeciálnu cenu poroty za uchovávanie tradícií a takisto strieborné pásmo na festivale “BRATISLAVA CANTAT II. 2022” v októbri v Bratislave. Rok 2023 zboru priniesol viac než 33 vystúpení na domácej i zahraničnej pôde. Spieval v Litmanovej, Ľutine, Klokočove na medzinárodnom kongrese vo Velehrade a vystúpil aj vo Francúzsku.

Silným momentom bol 27. január 2024, kedy chrámový zbor spieval na biskupskej chirotónii (vysviacke) metropolitu Jonáša (Jozefa Maxima) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

ZBOR MÁ JEHO MENO…PAVLA  PETRA  GOJDIČA

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM

Biskup a mučeník

(1888 – 1960)

 

Návrat hore