Občianske združenie

Na základe podanej žiadosti nám Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo občianske združenie pod číslom spisu VVS/1-900/90-37442.


Názov občianskeho združenia: Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P.P. Gojdiča

Sídlo: Nám. bl. P.P. Gojdiča 327, 093 03  Vranov nad Topľou, Čemerné

Dátum vzniku: 01.04.2011

IČO: 42230853

DIČ2023259667

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo bankového účtu: 0562955298/0900

IBAN: SK44 0900 0000 0005 6295 5298

BIC: GIBASKBX


Orgány združenia od 30.09.2013:

1. Členská schôdza:

– tvoria ju všetci členovia združenia, ktorí sa zaregistrujú

2. Správna rada:

predseda – Mgr. Mária Šandorová

podpredseda – Mgr. Anna Ďuríková ml.

3. Štatutárny orgán – predseda správnej rady:

Mgr. Mária Šandorová

4. Kontrolór:

RNDr. Katarína Feníková

5. Ekonóm:

Ing. Mária Gregorovičová