Občianske združenie

Na základe podanej žiadosti nám Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo občianske združenie pod číslom spisu VVS/1-900/90-37442.


Názov občianskeho združenia: Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P.P. Gojdiča

Sídlo: Nám. bl. P.P. Gojdiča 327, 093 03  Vranov nad Topľou, Čemerné

Dátum vzniku: 01.04.2011

IČO: 42230853

DIČ2023259667

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo bankového účtu: 0562955298/0900

IBAN: SK44 0900 0000 0005 6295 5298

BIC: GIBASKBX


Orgány združenia od 25.09.2018:

1. Členská schôdza:

– tvoria ju všetci členovia združenia, ktorí sa zaregistrujú (aktuálne Mgr. Mária Šandorová, Mgr. Anna Ďuríková, Ing. Dana Kohanová, JUDr. Ľubica Kopková)

2. Správna rada:

Mgr. Mária Šandorová

Mgr. Anna Ďuríková ml.

Ing. Dana Kohanová

3. Predseda a štatutárny zástupca občianskeho združenia:

Mgr. Mária Šandorová

4. Podpredseda občianskeho združenia:

Mgr. Anna Ďuríková

5. Kontrolór:

RNDr. Katarína Feníková

6. Ekonóm:

Ing. Dana Kohanová

Návrat hore