Poukázanie % z dane

Prinášame Vám základné informácie týkajúce sa postupu

pri poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

* * *

1. Daňovník (zamestnanec, fyzická osoba), ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá na Daňový úrad VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Prílohou tohto vyhlásenia je POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vystaví zamestnávateľ. Posledný termín podania je 30.04.2019 a minimálna výška sumy vypočítaných 2% je 3,00 €.


Aktuálne tlačivá:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby –  Vyhlásenie 2018

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – Potvrdenie 2018

Jednotlivé tlačivá je možné odniesť (zaslať) na Daňový úrad osobne.

Alebo stačí, ak Potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte p. dirigentke, prípadne niekomu zo zboru.

Telefónny kontakt – 0918 737 539 – Mgr. Mária Šandorová


2. Daňovník (zamestnanec, fyzická osoba), ktorý sám podáva daňové priznanie k  dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania. Upozornenie – v danom oddiele nezabudnúť na podpis!

Od 01.01.2019 podávajú aj živnostníci daňové priznania ELEKTRONICKY!

3. Daňovník (podnikateľ, subjekt, obchodná spoločnosť), ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

4. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3%, t.j. ste v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinní predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve).


Základné údaje potrebné k poukázaniu % z dane:

Obchodné meno (názov): Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Námestie bl. P. P. Gojdiča 327, 093 03  Vranov nad Topľou

IČO: 42230853

Občianske združenie je riadne uvedené v zozname prijímateľov (15.01.2019), ktorý zverejňuje Notárska komora SR – www.notar.sk

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Oznámené nám bude meno a adresa, nie však suma.


ĎAKUJEME!!!